3 Eylül 2015

SALT Sanat Galerisi Beyoğlu & Galata - Nerden Geldik Buraya - grup sergisi


Tarlabaşı Bulvarı, 1986-1988
SALT Araştırma, Harika-Kemali Söylemezoğlu Arşivi

 grup sergisi

Halil Altındere, Serdar Ateşer, Aslı Çavuşoğlu,
Barış Doğrusöz, Ayşe Erkmen,
Esra Ersen, Hale Tenger

Nerden Geldik Buraya

3 Eylül - 29 Kasım 2015

basın bülteni

24 Ocak 1980 kararları, ithal ikameci politikalar yerine ihracata dayalı bir ekonomi modelini Türkiye'ye tanıttı.
Ekonomik istikrarı sağlamak amacıyla çıkarılan bu kararlar, ülkenin neoliberal politikalara geçişinin de ilk sinyallerini
verdi. Kısa bir süre sonra gerçekleşen 12 Eylül askerî darbesi, siyasi muhalefeti kıskacına alırken artan devlet şiddeti
insan haklarının tamamen yok sayılmasını beraberinde getirdi. Birkaç değişiklikle günümüzde hâlâ yürürlükte olan
1982 Anayasası, askerî idarenin baskısı altında yapılan referandumla kabul edildi.

Neoliberal politikalar, 1982 Anayasası sonrasında yönetime gelen ilk sivil siyasi parti olan Anavatan Partisi'nin (ANAP)
temellerini oluşturdu. Kurulduğu 1983'ten 1991'e kadar tek başına iktidarda kalan ANAP, tüketim odaklı bir toplum
anlayışını devreye soktu; gücünü korumakta olan askerî vesayet ise, her türlü muhalif eylem ve politik oluşumun
önünde durmaya devam etti. 1980'ler boyunca uyum içerisinde hareket eden bu iktidar odakları, tüketime bağlı refah
ve özgürlük ortamı vaat ederken sosyal ve siyasi yaşamda otoriter bir yaklaşım izledi.

Sendikal hak mücadeleleri ve diğer politik örgütlenmeleri durduran askerî darbe ve 1982 Anayasası, 1980'lerin ilk
yarısında çeşitli sivil muhalefet ve temsil biçimlerinin ortaya çıkışını engelleyemedi. On yılın sonlarına gelindiğinde,
sivil toplum hareketleri gelişerek demokratikleşmede aktif bir rol almaya ve statükoya karşı durmaya başladı.
Feministler, çevreciler, eşcinsel hakları aktivistleri, insan hakları savunucuları gibi siyasi temsiliyet olanaklarından
yoksun birçok grup alternatif birliktelikler oluşturdu. Bu birliktelikler, demokratik hak ve özgürlük talepleri merkezinde
bir politika benimserken yeni toplumsal örgütlenmelerin de önünü açtı.

İstanbul'u merkeze alan Nerden geldik buraya, bu süreci arşiv materyalleri ve dönem sinemasından örneklerle
değerlendirir; sergideki sanatçılar Halil Altındere, Serdar Ateşer, Aslı Çavuşoğlu, Barış Doğrusöz, Ayşe Erkmen,
Esra Ersen ve Hale Tenger, 1980'lere dair işleriyle politik ve kültürel dinamikleri irdeler. Askerî darbeden sonra
ortaya çıkan toplumsal hareketler ve popüler kültür ögelerine odaklanan sergi, Türkiye'nin yakın geçmişiyle
bugünü arasındaki ilişkiyi görünür kılmayı amaçlar.

Nerden geldik buraya, SALT'ın üyesi olduğu Avrupa müzeler konfederasyonu L'Internationale'nin beş yıllık
The Uses of Art – the Legacy of 1848 and 1989 [Sanat Kullanımları – 1848 ve 1989'un Mirası]
programı kapsamında gerçekleştirilmektedir.

SALT Beyoğlu

İstiklal Caddesi 136
Beyoğlu – İstanbul, Türkiye

SALT Galata

Bankalar Caddesi 11
Karaköy - İstanbul, Türkiye