10 Ocak 2014

TEŞVİKİYE SANAT Galerisi – GÜLVELİ KAYA - Hayat


  


 GÜLVELİ KAYA

Hayat

14 Ocak - 5 Şubat 2014


TEŞVİKİYE  SANAT   Galerisi

Akkavak Sk., Demet Apt., 4/A, 34365, Nişantaşı - İstanbul,

Tel: 212 241 65 35

e-mail: tesvikiyesanatgalerisi@gmail.com

e-mail: tsanat@superonline.com

Hiç yorum yok :