22 Ekim 2012

ALMELEK Sanat Galerisi – Karma Resim ve Heykel Sergisi


Karma Grup Sergisi

20 Ekim – 24 Kasım 2012

Resim:


Heykel:


Almelek Sanat Galerisi

Cevdet Paşa  Caddesi No: 99/1 Bebek – İstanbul

Tel: +90 212 265 38 51
Fax: +90 212 265 39 53

Almelek Sanat Galerisi WEB >>

Almelek Sanat Galerisi INFO >>

Hiç yorum yok :